Privacy verklaring

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING PITT HOPKINS SYNDROOM

 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Pitt Hopkins Syndroom (hierna: PTHS ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van PTHS, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan PTHS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
stichting Pitt Hopkins syndroom, Postadres Vlaggeschip 68,4902 CM Oosterhout, 0162-437 131,

KvK nr. 27344250
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via joost@pitthopkins.nl of 078-6743483.

2. Welke gegevens verwerkt stichting Pitt Hopkins syndroom en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2       PTHS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, en voor het versturen van uitnodigingen en         informatie over diensten en activiteiten van stichting Pitt Hopkins syndroom.

  1. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van stichting Pitt Hopkins syndroom. En voor het versturen van de nieuwsbrief.
  2. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met stichting Pitt Hopkins syndroom en je te informeren over de ontwikkelingen van stichting Pitt Hopkins syndroom.

E-mail berichtgeving :

stichting Pitt Hopkins syndroom gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van stichting Pitt Hopkins syndroom toe te zenden. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk door een afmeld email naar joost@pitthopkins.nl te sturen.

  1. Bewaartermijnen

stichting Pitt Hopkins syndroom verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft stichting Pitt Hopkins syndroom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt stichting Pitt Hopkins syndroom gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van stichting Pitt Hopkins syndroom kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. stichting Pitt Hopkins syndroom zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop stichting Pitt Hopkins syndroom je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter voorzitter@pitthopkins.nl.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie joost@pitthopkins.nl.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

Lost Password

Register